การประยุกต์ใช้ Lean Six Sigma ในการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยที่รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกของศูนย์สามัคคี โรงพยาบาลมหาสารคาม

Main Article Content

มนัสดา คำรินทร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ. ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ : รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 2542.

ชนนิกานต์ รอดมรณ์, ตวงยศ สุภีกิตย์, กนกวรรณ กิ่งผดุง, และดวงพรรณ กริชชาญชัย. การปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปาทานภายในโรงพยาบาล. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มหาวิยาลัยมหิดล. 2550

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร. ลีนอย่างไร สร้างกำไรให้องค์กร. กรุงเทพฯ: 2552.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์ จ ากัด; 2552.

NHS Scotland, Management in Healthcare Henry Stewart Publications , 2017 ; 2 (2) :115–124 .

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : บิสซิเนส อาร์ แอนด์ ดี; 2551.