[1]
เอนกวิทย์ น., วิบูลชัย น., นุ่มแสง พ., ไกรจันทร์ ส. และ บุญมาศ น. 2019. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 41–52.