[1]
ไทยวงษ์ อ., แสนจันทร์ ม., ตาเลิศ ว., สมพร้อม ศ. และ แปงใจ ร. 2019. ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 206–213.