[1]
พรแสน ศ., ห่อนบุญเหิม พ. และ ราชบุรี ช. 2019. ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 15, 3 (มิ.ย. 2019), 126–134.