[1]
ศรีโพนทัน จ., พิณนาดิเลย์ ว., รัตนะวงศะวัต ป., เจริญศิริ ก., วิบูลชัย น. และ แสนจันทร์ ม. 2019. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 14, 1 (มิ.ย. 2019), 23–30.