[1]
ช่างถม ส., วิรัชพงศานนท์ อ., จิตต์ประทุม พ. และ อนุวงศ์ อ. 2019. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 13, 3 (มิ.ย. 2019), 78–83.