[1]
แวงวรรณ พ. และ วิบูลชัย น. 2019. ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 14, 3 (มิ.ย. 2019), 57–66.