[1]
พินิจจันทรานุกูล ผ. 2019. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 13, 1 (ก.ค. 2019), 88–104.