[1]
ปะสีระวิเสส., ปานศิลาว. และ เชื้อลิ้นฟ้าส. 2019. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 16, 1 (ก.ค. 2019), 139-146.