[1]
ศิริกุล ท. และ ชำนาญบริรักษ์ ผ. 2019. การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 13, 1 (ก.ค. 2019), 51–59.