[1]
สมทรัพย์ ย. 2019. การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 13, 1 (ก.ค. 2019), 105–114.