[1]
ศรีสุระเ. 2020. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 16, 3 (ม.ค. 2020), 72-82.