[1]
เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ. , ตาเลิศ ว. และ บุญรอด พ. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 23–32.