[1]
เลิศสวัสดิ์วิชา น. 2021. รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 94–99.