[1]
สุวิทวัส จ. 2021. การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 13–21.