[1]
อังกลมเกลียว จ. 2021. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 45–53.