[1]
ดวงมาตย์พล ก. 2021. การพยาบาลผู้ป่วย Metformin associated lactic acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 13–22.