[1]
สิงห์คำ ส. และ ชำนาญบริรักษ์ ผ. 2020. การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 16, 3 (ส.ค. 2020), 149–158.