[1]
หรี่อินทร์ น. 2021. การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ care management : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 85–93.