[1]
ธงทอง เ. 2021. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 112–118.