[1]
อารมณ์สวะ ร. 2021. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 166–178.