[1]
บุตรตะ ส. 2021. การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : กรณีศึกษา 2 ราย . วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 185–198.