[1]
วิบูลชัย น. และ ไทยเจริญ ช. 2020. การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 2 (ต.ค. 2020), 119–127.