[1]
ภูนาขาว ณ. 2021. การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค :ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เมื่อเปิดตรวจเองในโรงพยาบาลมหาสารคาม เปรียบเทียบกับการส่งตรวจภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 17, 3 (ก.พ. 2021), 76–84.