[1]
วังโสม อ. และ วัฒนชัย ฐ. 2021. การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 130–139.