[1]
ไวเขตการณ์ อ. 2021. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ก.ย. 2021), 105–112.