[1]
พรแสน ศ. และ หาญกล้า ส. 2021. การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 97–104.