[1]
ชำนาญบริรักษ์ ผ., ยะถา ป., สิงห์คำ บ. , ไกรจันทร์ ก. และ สิงห์คำ ส. 2021. การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 61–71.