[1]
จันทร์ศิริ ผ. 2021. ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกลาง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 18, 2 (ส.ค. 2021), 72–80.