[1]
ใหมโบราณ ส. , พันขาม อ. และ แสนสุข น. 2022. การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 173–180.