[1]
พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ส. 2022. ประสิทธิภาพของ renal angina index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 207–215.