[1]
อนุสรณ์ธีรกุล ส., หาญกล้า ส. , อ้วนแก้ว อ. , สิทธิ ก. และ บูรณสรรค์ ธ. 2022. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 164–175.