[1]
หาญสมบูรณ์ ฐ. 2022. การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 23–34.