[1]
จินาเพ็ญ ม. และ กาญจนวนิชกุล เ. 2022. การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 117–126.