[1]
ศิริคะเณรัตน์ ร. 2022. Hematological parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 127–134.