[1]
จันทร์อ่อน ร. 2022. ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 135–145.