[1]
ฤทธิ์ศรี น. , วัฒนประไพจิตร ส. และ จันหาญ ศ. 2022. รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 50–63.