[1]
ศิริกิจ เ. 2022. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับการติดเชื้อดื้อยา กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 89–106.