[1]
ศรีตระการโกศล ส. 2022. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 181–191.