[1]
ปักเคระกา ว., วิบูลชัย น. , สมกิจ ว. , อินนอก จ. และ ประพาศพงษ์ ส. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 140–153.