(1)
เอนกวิทย์ น.; วิบูลชัย น.; นุ่มแสง พ.; ไกรจันทร์ ส.; บุญมาศ น. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล. MKHJ 2019, 15, 41-52.