(1)
ไทยวงษ์ อ.; แสนจันทร์ ม.; ตาเลิศ ว.; สมพร้อม ศ.; แปงใจ ร. ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล. MKHJ 2019, 15, 206-213.