(1)
พรแสน ศ.; ห่อนบุญเหิม พ.; ราชบุรี ช. ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2019, 15, 126-134.