(1)
ศรีโพนทัน จ.; พิณนาดิเลย์ ว.; รัตนะวงศะวัต ป.; เจริญศิริ ก.; วิบูลชัย น.; แสนจันทร์ ม. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. MKHJ 2019, 14, 23-30.