(1)
ช่างถม ส.; วิรัชพงศานนท์ อ.; จิตต์ประทุม พ.; อนุวงศ์ อ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter Pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging. MKHJ 2019, 13, 78-83.