(1)
แวงวรรณ พ.; วิบูลชัย น. ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล. MKHJ 2019, 14, 57-66.