(1)
ศิริกุล ท.; ชำนาญบริรักษ์ ผ. การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2019, 13, 51-59.