(1)
ศรีสุระเ. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา. MKHJ 2020, 16, 72-82.