(1)
เพ็ชรักษ์ ก.; อินทเรือง อ. .; ตาเลิศ ว. .; บุญรอด พ. . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. MKHJ 2021, 17, 23-32.