(1)
สุวิทวัส จ. . การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน. MKHJ 2021, 18, 13-21.